• Advokatfirmaet Brendstrup og Vium

    Advokatfirmaet Brendstrup og Vium

    Rådgivning, samarbejde og problemløsning.

Velkommen

Velkommen

Velkommen

Advokatfirmaet Brendstrup og Vium blev stiftet af advokat Jens Erik Munk-Poulsen i 1973. Senere blev først advokat Stig Brendstrup og dernæst advokat Bjarne Vium optaget som partnere. Efter at Stig Brendstrup med udgangen af 2011 valgte at gå på pension, har Bjarne Vium drevet advokatfirmaet som eneindehaver. Firmaet har dog fortsat to advokater, idet advokat Frode Pagh Bæk overtog Stig Brendstrups kontor pr. 1.1.2012. Begge firmaets nuværende advokater er født og opvokset i Ryde og har derfor et meget grundigt lokalkendskab. Men de rådgiver begge såvel erhvervsklienter, offentlige myndigheder og private klienter i hele det nordvestjyske område.

Advokat Bjarne Vium har møderet for såvel Landsret og Højesteret, og er desuden beneficieret forsvarsadvokat og blandt skifterettens faste medhjælpere i gældssaneringssager. Advokat Frode Pagh Bæk blev beskikket som advokat i 1995 og erhvervede året efter møderet for Landsret. Advokatfirmaet er således i stand til at føre retssager i både Byret, Landsret og Højesteret.

Advokatfirmaet Brendstrup & Vium drives fra adressen Vestergade 2, 7500 Holstebro. Vores cvr.nummer er: 34533806 Vi kan kontaktes på tlf.nr.: 97420500 og mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Advokatfirmaet Brendstrup & Vium er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed med advokat Bjarne Vium som ansvarlig indehaver. Advokatfirmaet Brendstrup & Vium har klientbankkonto i Danske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000,00) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Brendstrup & Vium er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne hos Advokatfirmaet Brendstrup & Vium er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Brendstrup & Vium uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet Brendstrup & Vium anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos Advokatfirmaet Brendstrup & Vium er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Brendstrup & Vium, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk