BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER


  Brendstrup Vium 06 28 januar 2014                Brendstrup Vium 04 28 januar 2014

Advokatfirmaet Brendstrup & Vium er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger, som behandles om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer. I denne politik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger. Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysninger højt. Advokatfirmaet Brendstrup & Vium optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vore egne interne interesser. Det betyder, at vi selv bestemmer de formål, personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

Behandlingsaktiviteter

Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som bl.a. omfatter personaleadministration samt udførelse af klientopgaver og gennemførelse af leverandørsamarbejder. Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Personaleadministration

Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysninger om dem.

Klientsamarbejder

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores klienter. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser. I forhold til klientsamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger på klienters ejere og kontaktpersoner. Endvidere indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post m.v. Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og udførelse af arbejde for klienter.

Leverandører

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til at aftage varer og tjenesteydelser. I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger relevante kontaktpersoner. Endvidere indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post m.v. Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser m.v.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger, der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT m.v.
Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.
Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Registreredes rettigheder

De personer, vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en rækkerettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter

  • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, vibehandler
  • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger om den registrerede
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
  • retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
  • retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.
Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vores kontaktoplysninger

Advokatfirmaet Brendstrup & Vium
Vestergade 2
7500 Holstebro
CVR-nummer 34533806.

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:
Navn: Frode Pagh Bæk
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Opdatering af vores persondatapolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger.